Status på rettighetsforhold og lisenser i partnernes databaser i prosjektet

Digitalt museum

Digitalt museum er en database med innhold fra museenes kataloger. Målet med Digitalt museum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Alle objekter og tilhørende informasjon som er publisert på Digitalt museum er, i de fleste tilfeller, hentet fra samlingsforvaltningssystemet Primus. Deler av samlingene er publisert fra andre system. Hvilke objekter som skal publiseres på nett bestemmes av hver enkelt institusjon. Institusjonene er selv ansvarlige for at gjeldene regelverk overholdes i forhold til rettigheter og personvern. Innhold i Digitalt museum kan lisensieres med

Digitalt fortalt

Digitalt fortalt ble lansert 3. februar 2009 som ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009. Fra 1. januar 2011 ble ABM-utvikling slått sammen med Norsk kulturråd, som nå står ansvarlig for Digitalt fortalt. Digitalt fortalt inneholder personlige fortellinger knyttet til kulturminner. Over 2200 fortellinger ligger ute på nettsiden. Innholdet i Digitalt fortalt er ikke merket med noen lisenser. Digitalt fortalt skal legge til rette for merking i inneværende år. Digitalt fortalt har valgt Creative Commons lisensene: cc-by, cc-by-sa, cc-by-nd, cc-by-nc, CC0 1.0, CC 1.0.

Askeladden

Riksantikvarens offisielle database over fredede kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Databasen bygger på flere gamle databaser og ble offisielt åpnet i 2004. I januar 2012 ble en ny og oppgradert versjon av Askeladden lansert. Askeladden inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet, eller som er inne i en fredningsprosess etter kulturminneloven. Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), og nyere tids kulturminner som er fredet eller midlertidig fredet.  Kulturminner fra ”nyere tid” (etter reformasjonen i 1537) omfatter bygninger eller anlegg som er fredet, eller midlertidig fredet.  I tillegg kommer listeførte kirker. Askeladden er et verktøy for kulturminneforvaltningen. Skal innhold brukes fra Askeladden krever det tillatelse fra Riksantikvaren og sannsynligvis vil det også være uavklarte rettighetsforhold for en del av fotomaterialet i basen.

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk gir oversikt over kulturminner i Norge. Tjenesten ble lansert av Riksantikvaren i desember 2009, og oppgraderes nå i 2012. Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner registrert i Askeladden, og har i tillegg informasjon fra flere andre kilder. Brukere kan legge inn kulturminner og laste opp bilder. Brukeren plikter å avklare at bidrag publiseres på Kulturminnesøk i tråd med gjeldende regler for opphavsrett. Det innebærer at brukeren enten selv er opphavsperson eller har tillatelse til å publisere materialet. Kulturminnesøk gis en ikke-eksklusiv rett til å gjøre brukerbidrag tilgjengelige for allmennheten, ved behov også på andre nettsteder eller lignende. Følgende creative Commons lisenser kan velges for merking av fotografier i Kulturminnesøk: cc-by og cc-by-nc. En kan også velge kategoriene: “vernetid er utløpt” eller “alle rettigheter reservert”.

Naturbase

Data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har registrert i fagsystemet Naturbase. Dataene er samlet inn av kommunene, fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og DN. Direktoratet sitter sannsynligvis med rettighetene til å viderebruke/endre innholdet. Rettigheter til fotografier i basen må avklares.

Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Artsdatabanken er administrativt knyttet til Vitenskapsmuseet ved NTNU. Her skal det gis oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. Informasjon fra Artsdatabanken er tilgjengelig gjennom ulike databaser, i form av oversikter (lister, tabeller), kart, statistikk, rapporter, faktablad o.a. Artsdatabanken består av flere ulike tjenester: Fremmede arter, Artsportalen, Artskart, Artsobservasjoner, Artsnavnebasen og Naturtypebasen. Det meste av innholdet (tekst) vil være offentlig informasjon og dermed ikke rettighetsbelagt. Fotografiene er ikke lisensiert og det må gis tillatelse før viderebruk.

MUSIT

MUSIT er universitetsmuseenes felles IT-organisasjon, en permanent virksomhet med nasjonalt ansvar. Formålet med MUSIT er å vedlikeholde og videreutvikle universitetsmuseenes felles databaser og databasesystemer, og å gi forskjellige brukergrupper tilgang til museenes digitaliserte samlinger. MUSIT forvalter samlinger innenfor en rekke fagfelt, bl.a. arkeologi, botanikk, etnografi, numismatikk, zoologi og topografiske arkiv. Innholdet i basene er ikke merket med noen former for lisenser. De ulike universitetsmuseene forvalter “sine” samlinger og sitter med rettighetene til det meste av materialet. Viderebruk av innholdet krever tillatelse fra rettighetshaver.

Wikipedia

Wikipedia er en encyklopedi på mer enn 270 språk, som skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden. Startet opp i 2001 og det arbeides nå på mer enn 22 millioner artikler, hvorav 349 588 i den norske utgaven på bokmål og over 86 000 artikler på den nynorske versjonen. Innholdet i Wikipedia er fritt tilgjengelig for enhver å kopiere, distribuere og bruke. Det aksepteres bare innhold som er lisensiert med en åpen lisens eller innhold som har falt i det fri. Innholdet skal også kunne brukes kommersielt. Lisenser som brukes i Wikipedia er GNU/FDL, cc-by-sa og Public Domain. Bilder kan lisensieres med cc-by-sa (Navngivelse-Del på samme vilkår) eller GNU/FDL. Teksten med GNU/FDL.

Wikimedia Norge og Norsk kulturråd har innledet et bredt samarbeid om formidling av kulturarv via Wikipedia. Under tittelen Kunst og kultur på Wikipedia har Kulturrådet bevilget ressurser og organisert tre faggrupper for å gjennomføre skolering, kurs og utvikling av formidling og publisering via Wikipedia, sammen med Wikimedia Norge. Det er i første rekke museum, arkiver, biblioteker og kunstsamlinger som er målgruppen. Kultur- og naturreise har blitt innvilget støtte til å dekke kurs høsten 2012 for å legge inn relevant innhold for våre pilotområder i Wikipedia.

Lokalhistorisk Wiki

Lokalhistorisk Wiki er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Det er først og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den wikien dekker som skriver artikler og laster opp bilder. Både faghistorikere og amatører er bidragsytere. Wikien har nå 12 152 artikler og 18 312 bilder. Det er primært tre lisenser som er aktuelle å bruke på lokalhistoriewiki.no: cc-by-sa , cc-by-nc-nd og Public Domain.[5]

[1] Copyleft kan beskrives som en rettslig konstruksjon der lisenstaker til et datamaskinprogram gjennom en lisens for fri programvare, gis tilgang programmets kildekode, og tillatelse til å bruke, bearbeide og tilgjengeliggjøre denne for allmennheten. Tillatelsen gis imidlertid bare under forutsetning av at senere mottakere av programmet gis tilsvarende rettigheter og tilsvarende faktiske muligheter til å utnytte disse. (kilde: Wikipedia)

[2] kilde: Wikipedia

[3] (Kilde: Fotojuss s 16-20)

[4] (Norsk kulturråd #72,Fotojuss, s 16)

[5] Gode forklaringer på de ulike lisenstypene finnes på http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Hjelp:Bildelisensmaler

 

Kategorier