Prosjektstruktur

Her finnes det en kort oversikt over prosjektorganisasjonen og de ulike gruppenes roller og oppgaver.
Kultur- og naturreise besto i 2015 av partnerskapet Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet (fra jan 2014). Miljødirektoratet meldte seg ut i januar 2015.

Styringsgruppen
Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet. Styringsgruppen legger rammebetingelsene, tar strategiske valg og sikrer at vedtatte planer følges opp. Forankring i de ulike departementene er også styringsgruppens oppgave. Direktørene for etatene utgjør styringsgruppen, og den ledes av riksantikvar Jørn Holme. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. I 2015 var styringsgruppens faste medlemmer følgende:

  • Jørn Holme, Riksantikvaren (leder)
  • Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
  • Anne Aasheim, Kulturrådet
  • Inga Bolstad, Riksarkivet

Faggruppen
Partnernes forum i prosjektet er faggruppen. Faggruppen er et viktig diskusjonsfora og bidrar med råd til prosjektgruppen og styringsgruppen. Faggruppen skal sikre at fagkunnskap og kompetanse hos de ulike partnerne kommer prosjektet til gode og det er et fora for å bringe kunnskap og erfaringer fra prosjektet tilbake til partnerinstitusjonene.

Prosjektgruppen
Prosjektgruppen er den operative kjernen i prosjektet. Den har ansvar for fellesoppgaver, koordinering av piloter, arbeidsgrupper, strategiske partnerskap og andre oppgaver knyttet til drift, utvikling, innsalg og formidling av prosjektet. Gruppens roller kan beskrives slik: Koordinator, nettverksbygger, premissleverandør, rådgiver, utvikler, kursholder, kompetansehever, formidler av kunnskap og erfaringer, og inspirator. Lenke til kontakt detaljene her

Arbeidsgrupper
I løpet av prosjektets liv har det blitt satt ned tverrgående arbeidsgrupper etter behov.

  • Teknisk arbeidsgruppe
    Gruppen har hatt ansvar for å kartlegge det teknologiske landskapet, trender og aktører og gi tilråding om teknologiske strategier.
  • Brukergruppen
    Brukergruppen har arbeidet med planlegging og utføring av testing av KNappen i Akerselva, på Dovre og i Telemark med ulike målgrupper. Brukergruppen har også vært tungt involvert i diskusjonene om videreføring av arbeidet med KNappen.
Kategorier