På tvärsen genom det digitala kulturarvet

På tvärsen genom det digitala kulturarvet

03 juni 2015,   By ,   0 Comments

Her skriver Rolf Källman, leder for Sveriges koordinerende sekretariat for digitalisering, digital bevaring og tilgjengeliggjøring digitale arv (Digisam) om hans refleksjoner etter Kultur- og naturreises leder seminar 11. mai. Innlegget er en del av en bloggserie om åpne data og her kan du finne de andre innleggene i serien fra prosjektgruppen, Riksarkivet og Difi.

Rolf Källman innlegg 11. mai 2015

Rolf Källman innlegg 11. mai 2015

Hur kan ett samarbete på tvärsen över gränserna mellan institutioner och olika ansvarsområden bidra till att öppna upp och frigöra potentialen hos de data som institutionerna förvaltar? Och vad krävs av dagens ledare för att detta ska ske?

Det var de centrala frågorna för dagen när Kultur- og naturreise bjöd in sina partnerinstitutioner och ansvariga departement för ett ledarseminarium på Kulturrådet den 11 maj. I det breda startfältet avspeglade sig tydligt en av de viktigaste förutsättningarna för att vi fullt ut ska kunna dra nytta av den inneboende kraften i kulturarvsinformationen. För det är först när informationen kommer till användning i helt oväntade sammanhang och inom fler områden än kulturen, för att ge perspektiv och bidra till lösningar på dagens och morgondagens viktiga samhällsfrågor, som den fullt ut kommer till sin rätt.

Själv var jag inbjuden för att berätta om erfarenheterna av Digisams arbete med att koordinera digitaliseringen av kulturarvet i Sverige. Det var en inbjudan som jag med glädje tackade ja till. En allt mer utvecklad samverkan mellan de nordiska länderna kring öppen kulturarvsdata tillhör de roligaste resultaten av ett samarbete som tog fart på allvar i och med konferensen NordLod som Digisam arrangerade i Malmö 2013 som en del av det svenska ordförandeskapsåret i Nordiska ministerrådet.

Digisam har varit verksamt sedan hösten 2011, med ett uppdrag att verka för att Digit@lt kulturarv, den av regeringen beslutade strategin för digitalisering av kulturarvet 2012-2015, når sina mål. Digisam är därmed en del av strategin och inrättades, till följd av ett regeringsuppdrag som en operativ enhet på Riksarkivet, för att koordinera och i viss mån samordna digitaliseringsarbetet vid de totalt 23 statliga kulturinstitutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. Digisam är nu inne på sitt avslutande år.

Under 2014 utvärderades Digisams verksamhet av Statskontoret Utvärderingens förslag om att förlänga verksamheten i ett år för att de samlade resultaten ska kunna vara ett underlag för bedömning av en mer långsiktig fortsättning har nyligen varit ute på remiss för att förse regeringen underlag för ett beslut om fortsatt verksamhet eller inte.

Digisams uppdrag är brett och omfattar i princip all verksamhet som är knuten till digitaliseringen av kulturarvet. Övergripande för uppdraget är målen för kulturpolitiken som bl.a. ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utveckla där alla har möjligheter till kulturupplevelser och att bli medskapare till den kultur och det kulturarv de använder och brukar. Här har minnesinstitutionerna en viktig roll att spela genom att delta med kompetens, information och verktyg på de arenor där användarna finns och aktivt bidra till en dialog där kulturarvet görs synligt och tar plats på fler ställen i samhället.

Man kan tycka att Digisams uppdrag är för stort och borde ha varit mer begränsat, men de är lättare sagt än gjort. Digitaliseringsfrågorna är till sin natur komplexa och snabbt föränderliga och utan ett brett helhetsperspektiv försvinner målen lätt ur synfältet. Ett exempel på det är t.ex. att brist på bevarandekompetens och hur man skapar användbar information vid konverteringsprocesserna lätt kan leda till svårigheter och ökade kostnader i ett senare skede. Det enda sättet att begränsa uppdraget är som jag ser det genom samverkan i praktiken och genom tydligt fördelade roller där olika myndigheter eller institutioner tar ansvar för olika processer och verksamhetsblock. Och det är dit vi bör nå och det finns med ett av målen i Digisams uppdrag, men behovet av koordinering kommer att kvarstå även om en sådan ansvarsfördelning kan uppnås.

Att frågorna är så komplexa gör också att de är svåra att överblicka. Utifrån den egna verksamhetshorisonten är det nästintill omöjligt att se allt det som behövs tas hänsyn till. En koordinerande verksamhet som har i uppdrag att arbeta på tvärsen är rätt utnyttjad ett viktigt led i att motverka detta. Men det räcker inte, man måste också öppna upp för och släppa in andra perspektiv i den egna organisationen. Andra kan se saker som man inte själv ser, sa Paul Schaffey i sitt inledningsanförande och Ingelin Killengren underströk senare under dagen att ”du måste veta vad som pågår utanför din egen sektor”.

Samverkan mellan de olika aktörerna är en absolut förutsättning för att nyttan av ett digitalt kulturarv ska kunna realiseras på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Och samverkan är lätt att vara positiv till men inte alltid lika lätt att få till i praktiken. För att det ska ske krävs ett tydligt ansvar till någon eller några att driva frågorna så att samverkan kommer till stånd. En av de erfarenheter som vi gjort på Digisam är att det är lätt att få till samverkan mellan de som arbetar operativt med digitaliseringsfrågor på de inblandade institutionerna, men ska vi nå hållbara resultat krävs det att institutionsledningarna inser betydelsen av samverkan och fattar de nödvändiga strategiska besluten. Ett annat konstaterande är att ju längre ut från centrum, desto större intresse för samverkan och samordning. En slutsats som en följd av detta är vikten av att arbeta top-down och bottom-up samtidigt.

Genom åren har många initiativ tagits och projekt startats inom digitaliseringsområdet. De flesta av dessa har resulterat i olika leveranser som var aktuella och nyttiga när projekten avslutades, men genom brist på förvaltning av resultaten har de sakta men säkert blivit inaktuella. En viktig uppgift för en koordineringsverksamhet som Digisam är att gå igenom och sortera fram viktiga dokument och system i denna digra flora för att därefter arbeta för att hålla det som är viktigt för ett fortsatt arbete tillgängligt och hållbart förvaltat. Det är ett av skälen till att det behövs en stabil och kontinuerlig koordination under en överskådlig tid och där man envist behöver tänka långsiktigt.

Rolf Källmans innlegg 11. mai 2015

Rolf Källmans innlegg 11. mai 2015

En av de frågor som vi på Digisam kommer att vara mest nöjda med när den här verksamhetsperioden tar slut är att frågan om digitalt kulturarv har tagit plats på dagordningen och att minnesinstitutionerna ser ett fortsatt behov av koordinering. Det visar såväl statskontorets utvärdering under 2014 och de svar som kommit in på regeringens nyligen avslutade remiss. Det är en bra plattform att bygga vidare på.

I Digisams uppdrag ingår också att delta i det europeiska samarbetet där det är relevant. Vi förstod vikten av det men ändå inte fullt ut, Under resans gång har uppdraget att samverka över nationsgränserna blivit allt viktigare. Det finns inte en fråga som vi arbetar med på Digisam som inte andra arbetar med och där vi kan dra nytta av varandras erfarenhet och kompetens. I det perspektivet har det nordiska samarbetet ett alldeles speciellt värde. Vi har så mycket gemensamt i vår historia och med en utvecklad samverkan kan vi nå målen snabbare samtidigt som vi kan länka ihop berättelser som löper över nationsgränserna. Och behovet av samverkan tar aldrig slut. Digitaliseringen av kulturarvet och samhället är bara i sin linda, det är bara fokus som kommer att skifta.

Personligen är jag övertygad om att det måste finnas en verksamhet som ständigt söker efter samverkansmöjligheter och som följer frågan oavsett om den löper utanför den egna organisationens gränser. Och i det ökande behov av nya och kompletterande kompetenser är generalistkompetens i kombination med koordineringsverksamhet en nödvändig del i arbetet med att realisera den digitala kulturarvsinformationens inneboende potential och värden.

Ett stort tack till Kultur- og naturreise för organiseringen av en mycket inspirerande dag. På Digisam ser vi fram mot ett fortsatt givande samarbete med våra norska kollegor!

 

Rolf Källmans presentasjon og programmet fra 11. mai er tilgjengelig her.

 


Kategorier