Chaffey, Borgundvaag og Killengren setter søkelys på åpne data

Chaffey, Borgundvaag og Killengren setter søkelys på åpne data

13 mai 2015,   By ,   0 Comments
Norsk Kulturråd CC BY SA

Norsk Kulturråd CC BY SA

Erfaringer fra Kultur- og naturreise-prosjektet har vist at det er et stadig økende behov for tilgang til åpne data av bedre kvalitet i offentlig sektor. Med det formål å heve denne diskusjonen til et ledernivå arrangerte prosjektet et seminar mandag 11. mai rettet mot beslutningstakere i denne sektoren, og mer spesifikt innen kulturfeltet. På agendaen for seminaret var hva som skal til for å utnytte potensialet i egne data og satsninger gjennom tverrfaglig og koordinert samarbeid, og hva som kreves av statlige ledere i dag innen temaet åpne offentlige data.

På mandags morgen samlet direktørene fra prosjektets partnere seg – Kartverket, Kulturrådet, Riksarkivet, Riksantikvaren – samt  Nasjonalbibliotekets direktør, Aslak Sira Myhre var representert. Blant de andre innlederne som var til stede var også statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KLD), statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Kulturdepartement (KUD); direktør for Difi Ingelin Killengren; politisk rådgiver Jens Frølich Holte fra Klima og Miljø departementet; og med et blikk utenfra, leder for Sveriges koordinerende sekretariat for digitalisering, digital bevaring og tilgjengeliggjøring digitale arv (Digisam) Rolf Källman.

Formålet med seminaret var å se fremover når det gjelder vår sektors arbeid med åpne data og deling av data – reflektere over erfaringene fra prosjektet, diskutere hvordan en skal bygge videre på arbeid som allerede er utført, utforske veier for hvordan det offentlige bedre kan utnytte potensialet i egne data og satsninger, og selvfølgelig snakke om hva slags rolle våre ledere skal ha i alt dette. Seminaret var ment som en uformell arena for å videreutvikle samarbeidet på tvers av etatene. Det skulle tilby muligheten for å diskutere felles utfordringer og mulige løsninger for å åpne opp og tilgjengeliggjøre data som er lesbar for både mennesker og maskiner.

Det ble både en intens og faglig stimulerende dag. Samordning, samarbeid, brukerfokus, delingskultur og innovasjon var noen av budskapene som stadig kom opp i diskusjonene.

Samarbeid mer enn samordning
En tverrsektoriell tilnærming ble sterkt støttet av Difis direktør Ingelin Killengreen. Denne type koordineringen er både gjensidig nyttig og også nøkkelen til å sikre de gode beslutningene.

«Stup i og bli våt – ikke vent til alt er perfekt» Ingelin Killengreen, direktør i Difi

Bilde: Fra Killengreens presentasjon. CC-BY Ingrid Kittelsen

Rolf Källman fra Digisam pekte på fordelene ved å ha et slags koordinerende organ på nasjonalt plan som kan drive frem arbeidet på dette feltet. Du må ha «landingsstripe» på plass – eller, for å si det på en annen måte, man kan ikke sette i gang en digitaliseringsprosess uten å vurdere om det er en egnet infrastruktur på plass.
Fra både Kultur- og naturreises sin side og Nasjonalbiblioteket ble det også understreket verdien av semantisk teknologi for å koble data.

Brukeren viktigere enn institusjonen
Utfordringene knyttet til de to begrepene «forvaltning» og «formidling» ble reist flere ganger både fra talestolen – ved f.eks. Ole Marius Hylland fra Telemarksforsking – og også fra publikum. Det gjenspeiler det generelle skiftet i fokus fra det institusjons-sentriske til det bruker-sentriske. Museer og arkiver blir nesten som en annen «applikasjon» av kulturarvs-innhold, beskriver Källman fra Digisam – bare en annen måte for oss å oppleve data. Vi er derfor nødt til å tenke formidling gjennom hele digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsprosessen – fra registrering, digitalisering, høsting, eksport av data, til den voksende trenden for å hente tilbake brukergenerert innhold – «2-veis kommunikasjon», som Jørn Holme, direktør for Riksantikvaren, uttrykte det.

De flinkeste jobber ikke her
Thomas Nortvedt, seniorrådgiver i KMD snakket om regjeringens politikk knyttet til Norges nasjonale planer for åpne data. Han understreket at vi ikke bør se på å åpne opp data som et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå våre mål. Informasjon må være synlig på den digitale arenaen for å kunne være relevant og brukbar i andre sammenhenger. Som Kultur- og naturreise prosjektleder Sidsel Hindal utrykte det – «de flinkeste jobber ikke her». Det er ofte utenfor våre kontorvegger at det finnes de kreative hodene med ideene, ferdighetene (og ofte økonomien) til å bruke kulturinnhold på måter vi aldri kunne ha drømt om og som har stor samfunnsverdi. Det er derfor avgjørende at vi tilrettelegger for denne innovasjonen. Årets hackathon #hack4no som arrangeres av Kartverket og Difi – en videreføring av den som ble organisert i regi av Kultur- og naturreise i fjor – er en spennende anledning til å gjøre nettopp det.

Etter en dag med faglig påfyll, inspirasjon og muligheten for å bli bedre kjent, hadde seminaret lyktes i å tilby et sted for en åpen tverrsektoriell diskusjon. Det var klart ved slutten av programmet at det er en felles anerkjennelse av viktigheten av å åpne opp innholdet som våre institusjoner forvalter. Mandagens seminar var begynnelsen på en slik diskusjon på et ledernivå. Forhåpentligvis vil det være en slags katalysator for beslutningstakerne til å faktisk ta de viktige beslutningene når det gjelder åpne data, og til å forplikte seg til en samordnet plan for fremtiden.

Programmet
Kultur- og naturreise Lederseminar 11. mai 2015 kl. 10.00 – kl. 15.30 Kulturrådet, Mølleparken 2.

Kl. 09.30 Registrering / kaffe og te

Kl. 10.00 Velkommen v/ prosjektleder Sidsel Hindal

Kl. 10.05 Satsning på åpne data fra regjeringen – hva er ambisjonene og hva skal til for å lykkes? v/ Paul Chaffey, statssekretær KMD, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, statssekretær KUD, Jens Frølich Holte, politisk rådgiver KLD

Kl. 10.30 Hva kreves av gode digitale ledere? v/Ingelin Killengren, direktør Difi

Den digitale kulturarvens politikk v/Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Kl. 11.45 Lunsj

Kl. 12.15 Erfaringer fra samordning og koordinert innsats i Kultur- og naturreise. Hvilke muligheter gir åpne data? v/Sidsel Hindal

Hvorfor vil vi gå videre med en felles satsning i vårt arbeid med digital samordning og tilgjengeliggjøring av åpne data? Hvordan kan vi bli bedre digitale ledere? v/ Styringsgruppen for Kultur- og naturreise –  Jørn Holme, Inga Bolstad, Anne Cathrine Frøstrup og Anne Aasheim

Visjoner for og arbeidet med digital satsning i Nasjonalbiblioteket og tverretatlig/tverrsektorielt samarbeid v/Aslak Sira Myhre, direktør Nasjonalbiblioteket

Samtale mellom direktørene. Ordstyrer Anne Aasheim. Spørsmål fra salen

Kl. 13:45 Pause

Kl. 14:00 Hva har man fått til i Sverige? Behov for en koordinerende og samordnende organisasjon på nasjonalt plan – erfaringer, resultater og utfordringer v/Rolf Källman, leder Digisam

Kl. 14:25 Handlingsplaner i Norge for åpne data – konkret oppfølging av regjeringens politikk v/Thomas Nortvedt, seniorrådgiver KMD

Kl. 14:50 Avslutning

Kl. 15:00 Vel hjem

På våre sider kan du også finne en liten serie blogginnlegg fra prosjektgruppen, Riksarkivet og Difi relatert til tematikken.


Politicians and leaders from the cultural field agree on coordination being key to opening up data

Cultural sector’s cross-agency cooperation
Heritage Here is a national project which has been running since 2012 with two main objectives; Firstly, to help increase access to and use of public information and local knowledge about culture and nature, and secondly, to promote the use of better quality open data. The aim is that anyone with a smartphone or a tablet can gain instant access to relevant facts and stories about their local area wherever they might be in the country.
This project is the result of cross-agency cooperation under the following governmental bodies; the Ministry of Local Government and Modernization, the Ministry of Climate and Environment and the Ministry of Culture. Project partners include the Norwegian Mapping Authority, the Arts Council Norway, the Directorate of Cultural Heritage and the National Archives. Together in Heritage Here the data from these partners has been made digitally accessible; it has been enriched, geo-tagged, licensed and disseminated in new ways – one of these channels being of course, Europeana.

Gathering of the decision-makers
Based on experiences from the Heritage Here, the project has revealed the ever increasing demand for access to quality open data. With the aim of raising this discussion to a management level the project arranged a seminar on the 11th May aimed at the ‘decision makers’ in the public sector, and more specifically cultural heritage.  The Directors of the Heritage Here’s partners gathered, together with the head of the National Library of Norway, to contribute to the days discussions. Among the other speakers present were State Secretaries from the Ministry of Culture and the Ministry of Local Government and Modernization; the Director of Norway’s national Agency for Public Management and eGovernment; senior political advisers from the Ministry of Climate and Environment; and with his outside perspective, Europeana Council Member and Head of Sweden’s Secretariat for National Coordination of Digitisation, Digital Preservation and Digital Access to Cultural Heritage (Digisam) Rolf Källman.

The purpose of the seminar was to survey the future in terms of the public sector’s work with open data – to reflect on the lessons learned, discuss how to build on the work already done, explore avenues for the public sector to fully realize the potential of its data and initiatives, and of course examine what the over-arching role of the leaders of our cultural institutions should be.  It proved to be an intense and stimulating day. Coordination, cooperation, user focus, a ‘sharing-is-caring’ culture and innovation were some of the key messages that came across in a vibrant manner.

Cooperation, cooperation, cooperation
A cross-sector approach was applauded by the Director of Norway’s Agency for Public Management and eGovernment’s Ingelin Killengren. This type of coordination being both mutually beneficial and also the key to ensuring the best decisions are made.

“Dive in and get wet – don’t wait until everything is perfect” Ingelin Killengren, director at Norways’s national Agency for Public Management and eGovernment

Know your user
The challenges related to the two concepts — ‘management’ and ‘dissemination’ — were also raised on several occasions both from the podium – by for example researcher Ole Marius Hylland from Telemarksforsking – and also the audience. This reflects the general shift in focus from institution-centric to user-centric. Museums and archives are no longer the final stop.  They have almost become another ‘analogue’ “application” of cultural heritage content as Rolf Källman from Digisam put it – just another way for us to experience ‘data’. We are therefore obliged to think ‘dissemination’ throughout the entire digitising and making available process; from registration, digitalisation, harvesting, exportation of data, to the growing trend of retrieving user-generated content.  In other words – “two-way communication”, as Jørn Holme, Director of the Directorate of Cultural Heritage, put it.

Coordination is key
Rolf Källman from Sweden’s Secretariat for National Coordination of Digitisation, Digital Preservation and Digital Access to Cultural Heritage (Digisam) was able to point to the benefits of having a coordinating national body which can drive forward work in this field. You need to have your «landing strip” in place, or to put it another way – you can’t launch into a digitising process without ensuring there is a suitable infrastructure in place.
Semantic technology and this approach to connecting data was another topic that both Heritage Here and the Director of the National Library of Norway, Aslak Sira Myhre, highlighted during the course of the day.

Open up for innovation
Thomas Nortvedt, senior adviser at the Ministry of Local Government and Modernisation, spoke about the government’s policies on Norway’s action plans for open data. He underlined that we should not look at opening up data itself as the final goal, but as a tool to allow us to reach our goals. Information has to exist in the digital arena in order to be relevant and useable in other contexts. As Heritage Here project manager Sidsel Hindal put it – “the ‘smartest’ people don’t necessary work here”. It is often outside of our office walls that we find the creative minds with the ideas, skills (and often finances) to use cultural heritage content in ways we could never dream of. It is therefore crucial that we facilitate this innovation. This year’s hackathon #Hack4no which the National Mapping Authority is hosting – a follow-up to the one organised by Heritage Here last February –  is an exciting opportunity to do just that.

After a day of stimulating professional exchange and a great opportunity to get to know one another, the seminar had truly succeeded in offering up a platform for open cross-sector discussion. It was clear by the end of the programme that there is an overwhelming recognition of the importance of opening up the content held by our institutions.  Monday’s seminar was an ideal opportunity to initiate this discussion at a management level. Hopefully it will be a catalyst for the decision-makers to actually make these all-important decisions when it comes to open data, and commit to a coordinated plan for the future.


Kategorier