Kultur- og naturreise samler ledere hos partnerne til seminar 11. mai

Kultur- og naturreise samler ledere hos partnerne til seminar 11. mai

24 april 2015,   By ,   3 Comments
Kultur- og naturreise er en kontinuerlig nettverksprosess.

Kultur- og naturreise er en kontinuerlig nettverksprosess. «Network», Ivan Emelianov, Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Hva skal til for å utnytte potensialet i egne data og satsninger gjennom tverrfaglig og koordinert samarbeid? Hva kreves av statlige ledere i dag innen åpne offentlige data?

Mandag 11. mai samles en rekke ansatte fra Kartverket, Kulturrådet, Riksarkivet og Riksantikvaren til et lederseminar for å diskutere erfaringer fra prosjektet og ikke minst se på hvordan man bygge videre på det gode samarbeidet for å utnytte potensialet i egne data og satsninger.

Det er også et mål å lære mer om hvorfor det er viktig å satse på åpne data og deling av data. Vi har derfor invitert statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KLD) og direktør for Difi Ingelin Killengren til å holde innlegg. Vi ser frem til viktige presentasjoner av to sentrale personer for regjeringens satsning på åpne data og digitalisering. Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller også med seniorrådgiver Thomas Nortvedt for å orientere om arbeidet med handlingsplaner for åpne data.

Kultur- og naturreise sorterer under tre departementer, Kultur (KUD), Klima og miljø (KLD) og KMD. Vi er derfor svært glad for at statsskretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra KUD og politisk rådgiver Jens Frølich Holte i KLD vil åpne seminaret sammen med Paul Chaffey.

Lederseminaret for ansatte i etatene er et viktig fora for å utvikle det tverretatlige samarbeidet. Med utgangspunkt i våre erfaringer fra Kultur- og naturreise ser vi at det er et stadig økende behov for tilgang til gode åpne data. Vi vil benytte dette seminaret til å diskutere hvordan vi kan bli enda bedre til å ta ansvaret som ligger hos den enkelte etat, i samarbeidet mellom dem og i samspill med departementene for å oppfylle regjeringens politikk på åpne offentlige data.

Nasjonalbiblioteket er en sentral aktør i kultursektoren og direktør Aslak Sira Myhre er invitert til å snakke om visjoner for og arbeidet med digital satsning i Nasjonalbiblioteket og tverretatlig samarbeid.

Bakteppet for seminaret er at partnerskapet bak Kultur- og naturreise ønsker å ta samarbeidet fra prosjektperioden over i en mer permanent fase etter 2015. De kommer med en sterk anbefaling til sine respektive departementer om at det må etableres en ansvarlig koordinerende samarbeidsgruppe for digital samordning og tilgjengeliggjøring av kultur- og miljødata. En godt forankret og tverretatlig koordinerende samarbeidsgruppe, med forpliktende og langsiktig mandat, for aktivt å stimulere til verdiskapning basert på åpne data på tvers av sektorene de representerer.

For oss som arbeider i Kultur- og naturreise er det en veldig god nyhet om at partnerne ser det tverretatlige arbeidet som så viktig at de i sine budsjettsøknader for 2016 har inkludert denne satsningen. Det er starten på en viktig prosess for å definere og utmeisle det mer permanente samarbeidet og arbeide for at det kan realiseres.

I den prosessen er det viktig å se hva andre gjort. I Sverige har man etablert Digisam – «ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet». Digisam har eksistert siden 2011 og har gjort seg en rekke efaringer. Erfaringer som vi mener er nyttig å lære av her i Norge. Vi har derfor invitert Rolf Kälmann, leder av Digisam, til å komme for å snakke om «Hva har man fått til i Sverige? Behov for en koordinerende og samordnende organisasjon på nasjonalt plan – erfaringer, resultater og utfordringer».

Utenfrablikk er også av det gode – og forsker Ole Marius Hylland fra Telemarkforsking vil reflektere rundt digital kulturarvspolitikk.


Kategorier