Fagdag om historiske geodatabaser og kart i Riksarkivet 29. august 2014

Fagdag om historiske geodatabaser og kart i Riksarkivet 29. august 2014

14 august 2014,   By ,   0 Comments

Oppdatering 23. september 2014: Powerpointpresentasjoner og videoopptak av hvert foredrag på fagdagen er nå lagt ut på denne dokumentasjonssiden på Arkivverkets web: http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Fagdager-seminarer/Geodatabaser . Oppfølgingsplan for arbeidet med de historiske geodatabasene, med fokus på bruk, vil bli publisert her senere.

Følg dagen på Twitter under #histkart

Kåre Bævre har i flere år arbeidet med å bygge opp en database over historiske, administrative inndelinger av Norge (HISTADM). Denne omfatter både verdslige, geistlige og juridiske inndelinger (fylker, kommuner, prestegjeld, sokn, sorenskriverier, fogderier osv.) og skal dekke perioden fra slutten av 1600-tallet til dags dato. Som en del av dette arbeidet har han langt på vei også bygd opp en historisk matrikkel over gårder og eiendommer i Norge og deres tidfestede oppdelinger (skylddelinger) og administrative tilhørighet over tid (HISTMAT). En egen database omfatter også kartfestingen av de administrative enhetene (HISTABAS). Deler av dette arbeidet er utført i tilknytning til prosjektet ”Nasjonale karttjenester for historiske, administrative grenser” (HAG), som hadde støtte fra ABM-utvikling i årene 2009-2011.

Bævres arbeid har nå kommet så langt at han ønsker å presentere innholdet i databasene for interesserte fagmiljøer og åpne for anvendelser av materialet. Dette vil bl.a. bli gjort gjennom denne fagdagen i Riksarkivet den 29. august 2014 kl. 9-16. Vi har også invitert Arne Solli fra Universitetet i Bergen, som arbeider med tilgrensende oppgaver, til å holde innlegg. Noen planlagte og påtenkte anvendelser av databasene i flere institusjoner vil også bli presentert.

Påmelding, gjerne institusjonsvis, skjer til: lars.nygaard@arkivverket.no

(Wergelandssalen i Riksarkivet har plass til 200 personer.)

Foreløpig program

09.00 Kaffe og frukt
09.20 Åpning Lars Nygaard, Riksarkivet
09.30 Databasene HISTADM, HISTMAT og HISTABAS – oppbygning, innhold og grunnleggende funksjonalitet. Gjenstående arbeid. (Pause der det passer i presentasjonen.) Kåre Bævre
12.00 Lunsj (wraps)
12.30 Kart, geodata og historisk geokoding i byene (BerGIS m.m.) Arne Solli, Universitetet i Bergen
13.30 Anvendelsespotensial for databasene Kåre Bævre
14.00 Kaffe og kake
14.15 Påtenkte anvendelser av geodatabasene i ulike institusjoner  (Detaljeres senere)
15.15 Kartfesting av folketellingen 1910, behov for autoritetsregister og for HISTMAT og eventuelt HISTADM som ’linked open data’ Gunnar Urtegaard, Riksarkivet
15.45 Oppsummering, inkl. foreløpige planer for drift og vedlikehold av databasene
16.00 Vel hjem

Utskriftvennlig program


Kategorier