Masteroppgave: Forskning på Kultur- og naturreise

Masteroppgave: Forskning på Kultur- og naturreise

19 april 2013,   By ,   0 Comments

Image

Vi er to masterstudenter, Marte Hauge Vikan og Pia C. G. Brinch, fra Ledelse og Organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og er for tiden i full gang med vår masteroppgave. I den forbindelse utfører vi datainnsamling i prosjektet Kultur- og naturreise.

Temaet for oppgaven vår er tidligfase av teambaserte prosjekter. Tidligere forskning har vist at denne fasen har betydning for den videre utviklingen av prosjektet. Samtidig finner vi et gap i forskningen og litteraturen hva gjelder hvilke praksiser som er viktige og fordelaktige i tidligfasen av teambaserte prosjekter, og hvorfor disse praksisene er viktige. Som en konsekvens av dette, spør vi: Hvilke praksiser er viktige i tidligfasen av teambaserte prosjekter, og hvorfor er disse praksisene viktige?

Vi definerer praksiser som aktiviteter, verktøy og teknikker brukt av teamets medlemmer. Besner og Hobbs (2006) mener at identifiseringen av slike praksiser kan guide prosjektledere i å velge praksiser til fremtidige prosjekter. Dermed vil identifisering og kunnskap om slike praksiser kunne brukes for å tilrettelegge og bidra til at fremtidige prosjekter blir vellykkede. Hackman (2002, 90) har en passende metafor for viktigheten av tidligfasen i prosjekter:

 “If the foundation is well conceived and solid, the builder can proceed to erect the rest of the structure with confidence. If it is not, the building will never be as sturdy as it could have been”.

Med andre ord: hva et team gjør i starten av sitt arbeid vil legge et viktig grunnlag for den videre utviklingen av arbeidet, og i hvilken grad dette arbeidet blir vellykket eller ikke.

I søken etter svar på vårt forskningsspørsmål har vi valgt kvalitativ metode. Da vi ønsker å identifisere hvilke praksiser som er viktige, og forstå på hvilken måte disse er viktige, tror vi en kvalitativ tilnærming vil være mest hensiktsmessig. Mer spesifikt vil vi samle inn data, hovedsakelig intervju og observasjon, fra flere teambaserte prosjekter. Vi håper at kombinasjon av forskjellige datakilder (dvs. intervjuer og observasjon) og data fra forskjellige teambaserte prosjekter vil tillate oss å utforske vårt forskningsspørsmål fra ulike vinkler og i mer dybde.

Kultur- og naturreise er interessant for vår masteroppgave særlig fordi dette er et kreativt prosjekt. I arbeidet med å utvikle en mobil- og nettbrettapplikasjon der digitalt kultur- og naturinformasjon vises, kreves det at medlemmene av dette prosjektet tenker kreativt. Det stadig økende tempoet og konkurransen i dagens samfunn har gitt høyere krav til organisasjoners og bedrifters evne til kreativ problemløsning (Proctor 2010). Derfor vil det være interessant å få innsikt i hvordan teamet i Kultur- og naturreise går frem for å løse sine utfordringer og problemstillinger, og ikke minst hva som har fungert godt i starten. Denne læringen tror vi kan komme andre fremtidige prosjekter, både i og utenfor Kulturrådet, til gode.

Dette er første innlegg i en serie på tre blogginnlegg, følg oss gjerne på veien videre!

– Marte og Pia

English summary:

We are two Master of Science students, Marte Hauge Vikan and Pia C. G. Brinch, from Leadership and Organizational Psychology at BI Norwegian Business School. We are currently writing our master thesis, and are gathering qualitative data from, among others, the Heritage Here project. The subject of our master thesis is the early phase of team-based projects. Earlier research indicates that this phase is important for the project’s further development. However, we find a gap in the existing literature and research regarding what practices in particular are important in this phase. Consequently we ask: What practices are important in the early phase of team-based projects, and why are these practices important?

 We understand practices as activities, tools and techniques used by the team members. Besner and Hobbs (2006) argue that identification of such practices can help project leaders with choosing practices for future projects. Consequently, identification of, and knowledge about such practices can be used to facilitate for projects’ success. Hackman (2002, 90) metaphors the importance of team projects’ early phase:

“If the foundation is well conceived and solid, the builder can proceed to erect the rest of the structure with confidence. If it is not, the building will never be as sturdy as it could have been”.

Put differently: what a team does in the beginning of its work will lay the foundation for its further development, and influence to what extent the project will be successful or not.

Heritage Here is interesting for our master thesis particularly because it is a creative project. In developing an app in which culture and nature heritage is to be digitized, it is required that the team in this project thinks creatively. The rapid speed and increased competition in today’s society has resulted in increased demands on organizations’ creative problem solving skills. Thus it would be interesting to gain insight and knowledge, with respect to the early phase, about how the team in a project like Heritage Here go about to solve the challenges they encounter. We argue that this knowledge might benefit future projects, both within and outside Art Council Norway. 

– Marte og Pia

References:

Besner, Claude and Brian Hobbs. 2006. “The perceived value and potential contribution of       project management practices to project success”. Project Management Journal 37 (3): 37-48.

Hackman, Richard J. 2002. Leading teams: Setting the stage for great performance. Harward Business Review Press.

Proctor, Tony. 2010. Creative problem solving for managers – developing skills for decision making and innovation. Routledge. 


Kategorier