Fagdata eller fortellinger – inntrykk fra faggruppemøtet i Trondheim

Fagdata eller fortellinger – inntrykk fra faggruppemøtet i Trondheim

28 januar 2012,   By ,   0 Comments

Alle de sentrale aktørene innen prosjektet satte hverandre stevne i Trondheim torsdag, i det første møtet i faggruppa i 2012. Her møttes Direktoratet for naturforvaltning (DN) (Nå: Miljødirektoratet), Riksantikvaren, Statens kartverk, Norsk kulturråd og prosjektgruppa. Formålet med møtet var bl.a.:

 • rapportering av status for prosjektet
 • gjensidige orienteringer
 • gjennomgang av arbeidsplaner for pilotene

I alt ca 15 personer deltok på møtet, med en ekstra sterk representasjon fra DNs interne arbeidsgruppe for prosjektet. Og siden DN av var vertskap for møtet var det naturlig med en grundigere presentasjon av DN og deres arbeid.

Et av hovedpoengene for DNs bidrag med innhold (fagdata) til prosjektet er å utnytte eksisterende databaser og informasjon, og ikke etablere egne «stuntdatasett» kun for pilotene. Men prosjektet kan selvsagt benyttse til å oppdatere datagrunnlaget til ønsket standard. Dermed blir pilotarbeidet realistisk med tanke på viderføring til andre områder også.

Naturbase, DNs fagdatasystem for naturinformasjon, blir svært sentralt i dette arbeidet:

Fokstumyra og pilgrimsleden. Skjermdump fra Naturbase

Fokstumyra og pilgrimsleden. Skjermdump fra Naturbase

Naturbase har følgende  funksjonalitet og innhold (tekst fra DNs hjemmesider):

 • kartfestet informasjon om utvalgte naturområder og friluftslivsområder
 • den offisielle oversikten over verneområder og statlig sikra friluftslivsområder
 • nyttig kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv
 • skreddersy egne turkart
 • gi beslutningsstøtte til kommuneplanlegging og annen arealforvaltning
 • Fylkesmennene og kommunene er krumtapper i arbeidet med å samle inn og vedlikeholde data

Prinsippet med å bygge på eksisterende datakilder er glimrende – og det eneste bærekraftige for et realistisk hovedprosjekt – men vi støter også på store utfordringer knyttet til bruk av informasjonen. I Naturbase er det for en stor del benyttet et presist og omfattende fagspråk, som i de fleste tilfeller bør bearbeides, forenkles og forkortes for bruk i en mer popularisert framstilling som Kultur- og naturreise. Og ser vi en motsetning (eller utfordring?) mellom faglig tilrettelagte data, og allmennhetens behov for mer tilrettelegging og forenkling? Eller er det en naturlig oppgave også å tilrettelegge for begge typer bruk av datagrunnlaget?

Naturen og kulturlandskapet er Norges viktigste reisemål. Fra DNs verdiskapingsprogram

Naturen og kulturlandskapet er Norges viktigste reisemål. Fra DNs verdiskapingsprogram

DNs verdiskapingsprogram er spennende! Bruk av resultater fra dette prosjektet illustrerer forholdet mellom fagdata og mer kuratert innhold. Og hva er krydder, og hva er det «egentlige» innholdet – satt inn i Kultur- og naturreise-konteksten?

Siste del av møtet ble benyttet til å drøfte arbeidet med de tre pilotprosjektene:

 • Bø og Sauherad
 • Akerselva (i Oslo)
 • Dovre

Bø/Sauherad-piloten er godt i gang, og Akerselva fikk en flying start med demonstrasjonen for kultur- og miljøstatsrådene i september 2011 er i oppstarten, med stor tilgang på gode data.

Dovrepiloten har en entusiastisk og utålmodig lokal forankring (jf. det lokale prosjektet Enig og tro til Dovre faller – 2014), og den store utfordingen blir å etablere den lokale organisasjonen sammen med partnerne (i første rekke DN og SK) og prosjektgruppa.

Det videre løpet for dette ble avtalt, slik at vi på seminaret 16. februar på Dovre kan presentere et forslag til organisering, fordeling av ansvar og framdriftsplan.


Kategorier